7 kluczowych obszarów udoskonalenia metodyki Prosci w 2021 roku

6 października 2021 | Aktualności i wydarzenia

Już jest dostępna metodyka Prosci w nowej odsłonie! Jako preferowany partner dla wielu użytkowników  i organizacji na całym świecie, Prosci nieustannie poszukuje nowych sposobów zarządzania ludzką stroną zmiany, stale ją doskonaląc. W oparciu o innowacje, badania i zbierane doświadczenia ekspertów, Prosci rozwija metodykę Zarządzania Zmianą. Przykładem tego podejścia jest siedem kluczowych obszarów udoskonalenia wprowadzonych w tym roku.

DOSKONALENIE METODYKI PROSCI

Obraz7

Metodyka Prosci składa się z trzech głównych elementów:

  • Model Prosci Change Triangle (PCT) - proste, ale bardzo efektywne narzędzie pozwalające identyfikować i oceniać najważniejsze aspekty udanej zmiany.

  • Model Prosci ADKARwysoce skuteczny model do przeprowadzenia pracowników przez zmianę w oparciu o działania dostosowane do poszczególnych elementów tego modelu.
  • 3-Fazowy Proces Prosci – ustrukturyzowane, elastyczne ramy do przeprowadzenia zmian na poziomie organizacyjnym.

Udoskonalona metodyka Prosci zapewnia udane przeprowadzenie zmiany dzięki łatwiejszemu zastosowaniu Zarządzania Zmianą w projekcie lub inicjatywie. 7 kluczowych udoskonaleń wprowadzonych w 2021 roku adresuje również wiele ważnych wyzwań, które praktycy Zarządzania Zmianą zgłaszali Prosci:

  1. Odświeżona metodyka Prosci i 3-Fazowy Proces oferujące większą dostępność, efektywność
    i łatwość w zastosowaniu

Uwzględnienie w metodyce Zarządzania Zmianą różnych stylów uczenia się, indywidualnych ograniczeń oraz różnorodności potrzeb użytkowników z wszystkich zakątków świata było kluczowym założeniem wprowadzanych zmian. W ich rezultacie udało się również zmniejszyć zużycie materiałów papierowych przy jednoczesnym usprawnieniu procesów i narzędzi. Na przykład obecnie wyniki badań i niektóre książki dostępne są głównie w postaci cyfrowej.

Metodyka Prosci i 3-Fazowy Proces Prosci oferują obecnie bardziej intuicyjną strukturę oraz wyjaśniane są prostszym językiem, dzięki czemu już na początku łatwiej jest zrozumieć Zarządzanie Zmianą. Przeorganizowana struktura 3-Fazowego Procesu Prosci jest bardziej przejrzysta i łatwiejsza do modyfikacji. Zawiera także nowe działania dodatkowe uwzględniające szersze spektrum metod zarządzania projektami, włącznie z projektami opartymi o cykle życia projektu sekwencyjne, iteracyjne i hybrydowe.

Udoskonalono także programy szkoleniowe dla indywidualnych uczestników oraz dla organizacji. W celu podniesienia efektywności szkoleń wprowadzono więcej aktywności, które wykorzystują przykłady zaczerpnięte z rzeczywistych sytuacji biznesowych. Prosci wprowadził także do Programu Certyfikacji nowe narzędzie o nazwie Proxima oraz w wersji on-line Centrum Rozwiązań (Hub Solution Suite).

2. Udoskonalony model Trójkąta Zmiany PCT (Prosci Change Triangle) oraz Oceny PCT z nowym elementem oceny sukcesu zmiany

Nowy model PCT jest bardziej przejrzysty i intuicyjny oraz w centrum uwagi stawia definicję sukcesu zmiany. Prosci dodał do Oceny PCT dziesięć czynników, których ocena pozwala określić w jakim stopniu organizacja zdefiniowała oczekiwany sukces zmiany.

Prosci-Change-Triangle-PCT-Model-Core-No-Title-150dpi

3. Większy nacisk na sukces zmiany poprzez zdefiniowanie i monitorowanie efektywności przeprowadzania zmiany 

Udoskonalona metodyka Prosci pozwala obecnie w spójny sposób definiować sukces w odniesieniu do celów projektu i organizacyjnych korzyści zmiany oraz dokumentować tę definicję poprzez koncepcję 4P’s (Project, Purpose, Particulars, People – Nazwa Projektu, Cel, Szczegóły, Ludzie). Praktycy w zarządzaniu zmianą mogą także dokonać oceny elementu „Sukces” w oparciu o rozbudowaną Ocenę PCT.

Ocena efektywności Zarządzania Zmianą jest teraz łatwiejsza dzięki nowej roadmapie pozwalającej integrować działania adresujące ludzką stronę zmiany z cyklem życia projektu oraz kalendarzem do monitorowania postępów. Ta roadmapa w oparciu o Ocenę PCT i Ocenę ADKAR pozwala skutecznie śledzić realizację zmiany w trzech obszarach: efektywności zarządzania na poziomie organizacyjnym, indywidualnym oraz efektywności Zarządzania Zmianą.

4. Zaktualizowana Ocena Ryzyka Prosci pozwalająca lepiej adresować czynniki ryzyka

Nowa Ocena Ryzyka uwzględnia szerszy zakres ryzyka poprzez dodanie nowych czynników podlegających ocenie. Sposób oceny został uproszczony poprzez wprowadzenie bardziej przejrzystych opisów i podpowiedzi oraz łatwiejszej terminologii.

Prosci wprowadził dwa poziomy wytycznych do dostosowania oceny ryzyka, które ułatwiają praktykom wybór odpowiednich działań adresujących wyniki oceny ryzyka:

  • Analiza Oceny Ryzyka – ogólne wytyczne oparte o matrycę ryzyka, uwzględniające zastosowanie Modelu ADKAR, Listy Ról oraz planów Zarządzania Zmianą opartych o profil ryzyka dla danej zmiany,
  • Analiza Czynników Ryzyka i Dostosowane Działania – specyficzne wytyczne włącznie z działaniami zmniejszającymi ryzyko. Wytyczne te bazują na analizie wynikających z charakterystyki zmiany
    i charakterystyki organizacji czynników ryzyka, które stanowią największe zagrożenie dla przeprowadzenia zmiany.

5. Dodana Lista Ról pozwalająca łatwiej identyfikować i aktywizować kluczowe role w zarządzaniu zmianą

Nowa Lista Ról pozwala identyfikować kluczowe role niezbędne do udanego przeprowadzenia zmiany i przygotowuje osoby w tych rolach do skutecznego pełnienia ról sponsorów, menedżerów, kierowników projektów i pracowników objętych zmianą. Model ADKAR jest także wykorzystywany w tym przypadku do oceny poszczególnych ról i ich wsparcia.


Sample-Role-Roster

6. Wprowadzenie Planu ADKAR jako podstawy dla wszystkich planów Zarządzania Zmianą

Faza 2 – Zarządzenie Zmianą (w ramach 3-fazowego Procesu Prosci) obecnie rozpoczyna się od zastosowanie Modelu ADKAR. Dzięki Planowi ADKAR możliwe jest potwierdzenie dat dla najważniejszych kamieni milowych, zidentyfikowanie przewidywanych barier oraz zaplanowanie wstępnych działań dla wszystkich elementów ADKAR.

Plan ADKAR odgrywa obecnie kluczową rolę w uproszczeniu Zarządzania Zmianą. Wielu początkujących change managerów zmaga się z wyzwaniem dotyczącym tego, na którym planie powinni najpierw skupić swoją uwagę. Prosci ułatwia im to zadanie poprzez Plan ADKAR, który jest łatwy do zrozumienia i do zastosowania w planowaniu i realizowaniu Zarządzania Zmianą. W niektórych sytuacjach, kiedy zmiana nie jest duża, Plan ADKAR może być jedynym planem wystarczającym do realizacji. W przypadku większych i bardziej złożonych zmian Plan ADKAR pozwala wypracować szczegółowe plany wraz z ich produktami, które będą wspierały realizację projektu.

7. Zwiększenie elastyczności dotyczącej liczby, rodzaju i zakresu planów Zarządzania Zmianą

Udoskonalona metodyka Prosci zamiast zawsze tych samych pięciu planów pozwala obecnie na wybór liczby, rodzaju i zakresu planów Zarządzania Zmianą niezbędnych do zapewnienia rezultatów ADKAR, które uwzględniają specyfikę organizacji i danego projektu.

Jak wspomniano wcześniej, już sam Plan ADKAR, prosty, ale efektywny, może wystarczyć jako jedyny plan w pewnych przypadkach. Jednak zazwyczaj realizowane plany będą wybierane z kategorii Planów Podstawowych opartych o role lub o działania – Planu Działań Sponsorów, Planu Działań Menedżerów, Planu Komunikacji, Planu Szkoleń, dostosowanych do wymagań i specyfiki danego projektu. Można wykorzystać także Plany Dodatkowe, takie jak Plan Zarządzania Oporem, Plan dla Agentów Zmian, Plan Utrwalania Zmiany oraz inne z tej kategorii. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż niektóre z planów mają nowe nazwy, które podkreślają ich spójność z nazwami ról i z językiem zorientowanym na aspekty ludzkie w zmianie.

SŁUCHAMY. UCZYMY SIĘ. DOSTOSOWUJEMY SIĘ

Udoskonalona metodyka Prosci oferuje jeszcze więcej niż dotychczas, ale nadal bazuje na największych na świecie zasobach wiedzy na temat Zarządzania Zmianą. Model ADKAR, ABC Sponsora, role CLARC Menedżerów wciąż korzystają z przeprowadzanych przez Prosci od ponad dwóch dekad badań.

Wartość oferowanego podejście do Zarządzania Zmianą jest niezmienna i opiera się na zapewnieniu przyswojenia i korzystania z produktów zmiany dzięki adresowaniu ludzkiej strony zmiany, która wpływa na zwrot z inwestycji (ROI) projektu. Prosci kontynuuje dostarczanie najlepszych rozwiązań, które istotnie zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu przeprowadzanych zmian.

To, co już wiesz na temat ludzi, zmiany i jej rezultatów nie zmienia się. To, jak wykorzystujesz tę wiedzę będzie teraz bardziej efektywne.

Zachęcamy do bezpłatnej konsultacji, na której możesz przeanalizować swoje wyniki. Każdy z elementów Modelu Prosci PCT jest oznaczony kolorem, który wskazuje mocne strony, ostrzeżenia i zagrożone obszary. Umów się na spotkanie!

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o Zarządzaniu Zmianą to zajrzyj do naszej strefy wiedzy.

Weekendowe wydanie programu certyfikacyjnego z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie

Czytaj

Kup książkę o zarządzaniu zmianą na allegro.pl

Czytaj